Referat af generalforsamling i Lyngby Taekwondo Klub 23. februar 2022

1. Valg af dirigent

Daniel Noe Harboe valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

2. Valg af referent

Jesper Fly Hansen valgt enstemmigt.

3. Formandens beretning

2021

Tilgang på 11 medlemmer i forhold til 2020.

Året startede med nedlukninger grundet Covid-19, men der blev med stor success eksperimenteret med online og udendørs træning.

En flot graduering kunne afholdes i Juni.

Klubben kunne med glæde og fest genåbne officelt i August, med nye typer hold.

Mange af instruktørene var på kurser under året, og klubben havde 3 nye 2. Dan'er

2022

Bestyrelsen vil gerne arbejde på at afholde flere spændende og sjove arrangementer i klubben, samt modernisere dojang

Bestyrelsen vil gerne undersøge medlemskab af DGI, samt muligheder for ferietræninger

4. Regnskab og budget

Regnskab for 2021 er godkendt, og revideret budget er godkendt - budgetere med større underskud en ellers planlagt i oplæget, opdateret til -75000.
Formatet er ændret grundet nyt regskabssystem, bemærk primære ændring at lagerværdi ikke længere er en officiel del af balancen.

5. Kontingenter og indmeldelsesgebyr

Begge blev fastholdt uændret.

6. Forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Bestyrelse og kasserer

Rasmus Hald er genvalgt som formand.

Kristian Nielsen og Lau Dahl på valg og enstemmigt valgt for 2 år.

Jonas, Jesper, Lars, Mads, Elias, Filippa og Luna er ikke på genvalg.

8. Bestyrelsessuppleanter

Stefan Funch-Jarlbæk blev enstemmigt genvalgt som suppleant.

9. Revisor og suppleant

Martin Løvenkjær-Pearson blev enstemmigt genvalgt som revisor og Jonatan Larsen blev enstemmig valgt som revisorsuppleant.

10. Underudvalg

Aktuelt ingen underudvalg.

11. Eventuelt

Bestyrelsen anbefales at foreslå DTAF skal afholde online generalforsamlinger, samt opdatere rammer for klubbetaling til lejre, dangradueringer og træningsweekend.

Der anbefales at undersøges medlemsfastholdelse:

  • Undersøge tilbud til 12-15 årige
  • Tydliggørelse af træningernes placering og evt planlægning
  • Der understreges at tiltag skal kunne vedligeholdes

Der afholdes instruktør + bestyrelsesdag den 26. marts.