Referat af generalforsamling i Lyngby Taekwondo Klub 24. februar 2021 – afholdt virtuelt

1. Valg af dirigent

Elias Kjær-Westermann valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

2. Valg af referent

Daniel Noe Harboe valgt enstemmigt.

3. Formandens beretning

2020

Bestyrelsens første handling efter sidste generalforsamling var mere eller mindre at lukke klubben da de første corona-restriktioner blev indført. Vi nåede dog lige at holde en graduering før nedlukningen.

Klubben er gået fra 140 til ca. 130 aktive medlemmer, med yderligere 24 passive medlemmer. Det vurderes som værende flot, corona-restriktionerne taget i betragtning. Vi har fået flere piger igen i år. Aldersfordelingen er 78 under 12 år, 27 på 13-18 år, 8 på 19-24 år og 19 derover.

Bestyrelsen har arbejdet med både køns- og aldersfordeling. Der har været mere kommunikation på flere sociale medier end tidligere, hvilket Luna har stået meget for.

Vi holdt udendørs træning i sommers, hvilket gik fint med mange instruktører og elever. Sommerlejr og dangraduering blev desværre aflyst. Endvidere skulle vi have haft GM Cho på besøg til et træningsevent, hvilket også blev aflyst, men forhåbentlig kan gennemføres senere.

Vi havde et tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om genåbningen, hvor vi fik adgang til at hente udstyr i klubben. Sæsonen blev afsluttet med fællestræning og spisning på boldbanen med en følelse af fællesskab i klubben. Indendørs træning startede op igen i august med nye holdtyper (bl.a. et seniorhold) og størrelser, samt nye regler og tilmeldingssystemer. Det var vores bud på at kunne fortsætte med at træne og stadig har et tilbud til alle. Vi har fået ros fra forældre til vores børn for vores coronaindsats.

Uddannelse af instruktører er blevet prioriteret og vi har haft flere på DTaF’s kurser. Det var desværre ikke muligt for instruktører at deltage i danfortræning, der blev begrænset til gradueringskandidater.

I efteråret blev der holdt dangraduering i Islev, hvor vi fik to nye 1. dan. Planlagte arrangementer til halloween og jul kunne ikke gennemføres og året sluttede lidt tidligt pga. ny nedlukning.

2021

Vi har et nyt online træningstilbud og der planlægges endnu flere aktiviteter på sociale medier.

Genåbningen fra 1. marts er ikke for os endnu, men vi er så klar og vurderer om vi skal lave noget udendørs igen. Der bliver nok tale om flere og mindre aktiviteter. Vi kører også på med kurser fra TTU og DTaF.

Filippa spurgte til indholdet af bestyrelsens arbejde med kønsfordeling. Der er prikket til bestemte personer for at høre om de ville være med til forskellige aktiviteter. Der er skabt rum for at man kan starte som begynder voksen uden at skulle træne sammen med en masse øvede. Forældre er ikke længere til

stede til børnetræningerne. Der har været talt om et selvforsvarshold, evt. for kvinder, men der mangler en instruktør. Det er lidt begrænset hvor meget vi kan/må lave ting kun for piger/kvinder for ikke at diskriminere.

Kristian bemærkede at stort set alle klubber under DIF har de samme alders- og kønsmæssige udfordringer som vi har. Det er ikke kun Lyngby Taekwondo som har svært ved at fastholde teenagere og (unge) kvinder.

Stefan roste også klubbens coronaindsats.

4. Regnskab og budget

Indtægter er 70.000 lavere end 2019 pga. færre arrangementer og refusion af kontingent for et kvartal. Der har også været færre udgifter til instruktører, men flere til kurser. DTaF licenser er højere fordi de er sat op per medlem og fordi passive medlemmer også tæller med. TTU licenser er faldet fordi vi har lidt flere børn/færre voksne og fordi NOK er faldet i kurs. Resultatet er således et lille overskud på 16.000. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

I budgettet er der kun regnet med kontingentindtægter i to kvartaler og tilsvarende få arrangementer og trænerudgifter er derfor også budgetteret lavere. Der skal stadig bruges penge på uddannelse og dangradueringer og nyt udstyr til når vi starter igen. Resultatet vil derfor være et underskud på 111.000, hvilket vi bør kunne tåle da vi har reserver på ca. 240.000, men det vil selvfølgelig gøre et indhug. Det overvejes at søge noget støtte fra coronapuljerne. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

5. Kontingenter og indmeldelsesgebyr

Begge blev fastholdt uændret.

6. Forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Bestyrelse og kasserer

Jonas Roum-Møller, Jesper Fly Hansen og Lars Aasbjerg Jensen på valg og enstemmigt valgt for 2 år.

Mads Fjelbro Klavsen på valg som kasserer og enstemmigt genvalgt.

Luna Martinsen, Filippa Niemelä Harboe og Elias Kjær-Westermann stillede op som nye medlemmer og blev alle enstemmigt valgt.

8. Bestyrelsessuppleanter

Stefan Funch-Jarlbæk blev enstemmigt genvalgt som suppleant.

9. Revisor og suppleant

Martin Løvenkjær-Pearson blev enstemmigt genvalgt som revisor og Jonatan Larsen blev enstemmig valgt som revisorsuppleant.

10. Underudvalg

Aktuelt ingen underudvalg.

11. Eventuelt

Nye træninger skal koordinere med Lyngby-Taarbæk Kommune, da de vil kræve adgang til skolens område.