Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Lyngby Taekwondo Klub. Dens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

§2 Formål

Klubbens formål er at træne taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler, samt de tanker og idéer videregivet af Klubbens grundlægger Grand Master Cho Woon Sup, 9. dan, samt skabe et forpligtende fællesskab og bidrage til medlemmernes personlige og sociale udvikling.

Klubben ønsker at have en sund økonomi.

§3 Organisation

Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser

§4 Medlemskab og ansvar

”Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 5 år.

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge. Indmeldelse og accept af klubbens betingelser sker ved tilmelding i klubbens medlemssytem. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingentet. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægt og leve op til klubbens formålsbestemmelse.

Al træning samt deltagelse i stævner/opvisninger og lejre sker på eget ansvar.

Klubbens medlemmer er ikke ansvarlige for underskud eller gæld i klubben.

§5 Kontingent

Klubbens kontingenter og indmeldelsesgebyr fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves 3 måneder forud for aktive medlemmer og hel årsvis forud for passive medlemmer. Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter kontingentfrihed, som kan omfatte bestyrelsesmedlemmer, trænere, medlemmer under længerevarende sygdom etc.

Alle Klubbens medlemmer betaler et årligt kontingent til DTaF.

§6 Udmeldelse, Udelukkelse & Eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt og/eller pr. e-mail til foreningens formand eller kasserer med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned, og at det ophørende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelse har virkning.

Betalt kontingent refunderes ikke, idet udmeldelsen formelt først sker med udgangen af en kontingentperiode.

Når medlemmer er i kontingentrestance udover 1 måned, kan kassereren i samråd med formanden med mindst 8 dages skriftlig og/eller mundtlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld.

Alle klubbens trænere kan indstille et medlem til udelukkelse fra træning, når særlige forhold giver anledning hertil. Udelukkelse skal ske i samråd med trænerformanden samt klubbens formand. Særlige forhold kan f.eks. være provokerende opførsel, indblanding i slagsmål, som medfører politianmeldelse og lignende. Et medlem som indstilles til udelukkelse i kortere eller længere varighed for træning og evt. eksklusion skal have lejlighed til at fremføre sit forsvar inden endelig afgørelse træffes.

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggende.

Ordinær generalforsamling

a) Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i januar eller februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer eller ved meddelelse på klubbens hjemmeside. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle aktive medlemmer (der ikke er i kontingentrestance) har stemmeret som kun kan udøves ved personligt fremmøde. Medlemmer under 15 år skal repræsenteres af deres forældre eller værge.

Bestyrelsen kan give adgang til ikke-medlemmer .

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal:

b) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af protokolfører.
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 • Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem(i lige år).
 • Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode
 • Valg af revisor.
 • Valg af evt. underudvalg.
 • Eventuelt.

c) Dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen, godkender sammen med formanden det af protokolføreren udarbejdede referat.

På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende. Til lovændring kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Imidlertid kan et stemmeberettiget medlem bede om skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling

d) Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel. Såfremt mindst 1/3 af medlemmerne anmoder om ekstraordinær generalforsamling, hvilket skal ske skriftligt med angivelse af emne, er bestyrelsen også pligtig til indkaldelse. Alle aktive medlemmer (der ikke er i kontingentrestance) har stemmeret som kun kan udøves ved personligt fremmøde. Medlemmer under 15 år skal repræsenteres af deres forældre eller værge.

§8 Bestyrelsen

 • Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse. Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt minimum et menigt bestyrelsesmedlem.
 • Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at Kasserer og Formand ikke er på valg det samme år.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær inden 14 dage, efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, møderække, træning og gradueringsforhold.
 • Større sager skal forelægges bestyrelsen, som kun er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens fravær, indtræder næstformanden.
 • Ved stemmelighed afgøres afstemningen af Formanden.
 • Formanden og kasseren har tegningsret for foreningen, og de forpligter klubben i alle forhold og kan i foreningen forpligte klubben for op til 10.000 uden kendelse fra resten af betyrelsen.
 • Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og andre ad hoc grupper

§9 Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen skal opstille regnskab for det foregående år som skal forelægges ved den ordinære generalforsamling til godkendelse. Den af klubben valgte revisor eller revisor suppleant skal have gennemgået og påtegnet regnskabet inden generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor samt en revisor suppleant. Revisionsformen er regnskabsmæssigt revision og årsrapporten forsynes med en påtegning.

§10 Opløsning af klubben

 • Bestemmelse af klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 • Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
 • I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til taekwondosportens fremme, eventuelt i samråd med DTaF.

Vedtægterne er senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2018, denne side er senest opdateret 12. August 2018