Referat af generalforsamling i Lyngby Taekwondo Klub 19. februar 2020

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af dirigent og referent

Stefan blev valgt som dirigent og Daniel som referent.

3. Bestyrelsens beretning

Formand Kristian er syg, så næstformand Jesper aflagde beretningen.

Der har været en pæn vækst i medlemstal, primært drevet af tumlinger og børn begyndere.

Har haft dialog med kommunen om Gangnam som nabo og der bliver ikke ændret noget. Der er ikke yderligere ledige lokaler. Der er 4 haller der skal renoveres i 2020, så der bliver sandsynligvis nedskæringer hist og her. Det betyder også at der på trods af medlemstilgang ikke er mulighed for at vi kan få flere lokaler, fx gymnastiksale til udvalgte træninger.

Vi har haft en del instruktører på kurser og vil fortsætte dette i 2020.

Tumlingeholdet er en stor succes og der er nu etableret venteliste. Der er 14-15 hver gang og der var 20 til graduering i søndags.

Vi har ikke deltaget meget i stævner, dog var vi mange til venskabsstævne med Islev. Mikkel arbejder på at gentage succesen i september eller oktober 2020.

Sommerferieaktivitet blev afholdt for første gang i flere år og feedback var god. Det medførte også tilgang af medlemmer, så der nu også er venteliste på børn begyndere. Men vi satser på at gøre det igen i år.

Der var 5 til dangraduering i sommers og 4 her i vinters, så vi har masser af nye sortbælter.

2./3. maj får vi besøg af GM Cho og M Anna Kim. Vi har til dette fået lov til at få gymnastiksalen. Alle i TTU vil blive inviteret og der vil blive gjort reklame for det i den kommende tid.

Der er fastelavn i morgen og sommerafslutning og halloween. Vi planlægger også spilaftener i saranbang og Dungeons & Dragons.

Der investeres i et bedre regnskabssystem, som kan integreres direkte med MentoClub.

Ungdomsbestyrelsen er ikke fungerende for tiden, men den kan selvfølgelig blive genoptaget hvis der er opbakning.

Stefan udtrykte stor respekt for arbejdet i klubben, særligt med tumlinger og sommerferiearrangement.

4. Gennemgang af regnskab

Markant stigning i indtægter fra tumlinger og børn. Indtægter er steget med 50.000 mens vi har brugt ca. 40.000 mindre, bl.a. har vi brugt væsentligt mindre på udstyr end budgetteret. Dog er der brugt flere penge på instruktører og der er købt godt ind af diplomer. Overskud på ca. 59.000. Vareforbrug er bl.a. udtryk for en større oprydning og afskrivning af varelageret til klubsalg.

5. Gennemgang af budget

Der budgetteres med en stigning i kontingenter på ca. 15% og ca. 10% stigning i udgifter til instruktører samt 40% stigning i udgifter til uddannelse af instruktører. TTU licens er budgetteret lidt lavere end 2019 fordi vi har mange diplomer på lager.

Det blev drøftet om posten ”lejre” på 5.000 skulle bibeholdes, der har ikke været brugt af den i 2019. Eventuelt kan den bruges til ad hoc tilskud til deltagelse, fx for at få flere medlemmer med til sommerlejr, gerne nogle børn. Posten bliver forhøjet til 10.000 til tilskud til deltagere på sommerlejr. Vi skal gøre noget for at markedsføre lejren mere overfor børnemedlemmerne.

Med denne ændring blev budgettet godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

DTAF har hævet licensen med 50 kr. pr. år fra 200 kr. til 250 kr. Det har ikke været ændret i ca. 10 år. De vil gerne kunne afholde nogle flere stævner for pengene. Det forslås at vi hæver kontingentet med 10 kr. pr. kvartal. For passive medlemmer vil det blive hævet til 250 kr. pr. år. Det vil kun have marginal indflydelse på budgettet.

Forslaget blev godkendt.

7. Valg af formand, kassér og bestyrelsesmedlemmer.

Kristian, Mikkel, Lau og Mads er på valg. Jonas, Lars og Jesper er ikke på valg.

Kristian vil ikke længere være formand, men vil gerne fortsætte som menigt medlem. Klubbens medlemmer udtrykte stor taknemmelighed for den store indsats og besluttede at købe ham en afskedsgave. Rasmus Hald kunne ikke være her i dag men vil gerne stille op som formand, hvis Kristian vil hjælpe ham (og det vil han gerne). Han skal op til 1. dan til sommer, hvilket kræver noget opmærksomhed. Enighed om at vi gerne vil have Rasmus og han blev enstemmigt valgt.

Kristian, Mikkel, Lau og Mads blev enstemmigt valgt og bestyrelsen blev således udvidet med ét medlem.

Mads vil gerne stille op som kassér og han blev enstemmigt valgt for en periode på ét år.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode

Elias og Stefan vil gerne være suppleanter og de blev enstemmigt valg.

9. Valg af revisor og suppleant

Martin vil om revisor og Jonas som suppleant gerne genvælges. De blev begge enstemmigt genvalgt.

10. Valg af eventuelle underudvalg

Der er ikke behov for underudvalg.

11. Eventuelt

Martin: Savner lidt mere information omkring stævner. Hvad skal man huske, tilmelding, hvad skal man tage med og hvad skal man gøre. Der er kommet væsentligt mere administration omkring det, særligt kampstævner. Jesper laver et menupunkt på hjemmesiden med information. Der kommer også link til DTaF’s stævnekalender.

Stefan: Forslag til ekstra træninger. Mette Frost har lidt efterlyst om vi kunne lave noget træning for voksne kvinder.

Daniel: Afkrydsning fungerer ikke rigtigt. Lau forslog at højestgraduerede står for afkrydsningen. Det bliver eget ansvar at stille op på række og være stille undervejs mens det kommende hold starter op. Vil også give ansvar til højestgraduerede. Kan være svært med børn begyndere, der kan det også være hjælpetræner. Forældre skal selv følge med på hjemmesiden og det skal man gøre løbende, ikke kun lige op til graduering. Mikkel og Daniel laver et opslag/vejledning.

Elias: Fra næste graduering bliver det et krav at der skal være billeder af alle i MentoClub! Hvilket naturligvis vil blive kommunikeret i forbindelse med den kommende graduering.

Jesper: Forslag til forbedringer til arbejdsdagen den 1. marts kl. 12.30 modtages meget gerne.

Laszlo: Vi er gode til at svare på facebook.

Rekruttering og fastholdelse af voksne begyndere blev drøftet og der var enighed om at vi gerne vil prøve at gøre noget for det. Ligeledes blev det drøftet at vi er alt for få piger/kvinder i foreningen og det vil vi også gerne gøre noget ved. Der var forskellige forslag og de vil blive taget op med chefinstruktører og bestyrelse.

Generalforsamlingen slut 20.56 i god ro og orden.